ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ
ΚΑΙ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η παρούσα εργασία με τίτλο «O ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», στρέφει την προσοχή της στην έρευνα και
ανάλυση όλων των πτυχών του θέματος αυτού που σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό και
τον τρόπο διοίκησης του. Θα γίνει η προσπάθεια, να αναπτύξουμε το θέμα αυτό πολύπλευρα
και να δώσουμε πληροφορίες για οποιαδήποτε κατάσταση που δημιουργείται μέσα στο
εργασιακό περιβάλλον και έχει να κάνει με το ρόλο, τη σημασία και τον τρόπο διοίκησης
του προσωπικού μιας επιχείρησης. Επίσης για την καλύτερη προσέγγιση, αποτυπώνονται
έρευνες με τη διαγραμματική τους απεικόνιση και νόμοι που αφορούν τη λειτουργία του
ανθρώπινου παράγοντα μέσα στην επιχείρηση.
Η προσπάθεια μας να μελετήσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα μέσα στην επιχείρηση,
ξεκινά με μία αναφορά στις πτυχές του θέματος που θα αναλύσουμε στα κεφάλια της
εργασίας.
Το πρώτο κεφάλαιο ξεκινά με αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της έννοιας ανθρώπινος
πόρος και Διοίκηση Προσωπικού. Στην συνέχεια εισάγει τις βασικές έννοιες σχετικές με το
θέμα: το ρόλο, τη σημασία, τις αρμοδιότητες της λειτουργίας των ανθρώπινων πόρων, την
οργανωσιακή κουλτούρα, το τμήμα Ανθρώπινων Πόρων.
Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο, με βασικό θέμα ανάπτυξης την στελέχωση μιας
επιχείρησης. Η έννοια της στελέχωσης είναι πολύπλευρη και αναφέρεται στη σημασία που
έχει μια επιχείρηση να μπορεί να εντοπίζει τις ανάγκες της για προσωπικό, να επιλέγει το
κατάλληλο προσωπικό, ενώ γίνετε και μια παρουσίαση των τρόπων επιλογής του
προσωπικού.
Στη συνέχεια ακολουθεί μια σημαντική έννοια για την εξέλιξη του ανθρώπινου
δυναμικού, η «ανάπτυξη» τους. Ποιο αναλυτικά προσδιορίζεται η έννοια της εκπαίδευσης,
προτείνονται τρόποι εκπαίδευσης για κάθε επίπεδο της επιχείρησης και τέλος τονίζεται η
σημασία της εκπαίδευσης ως επένδυση για τις οργανώσεις.
5
Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει το βαθμό στον οποίο το στέλεχος έχει συμβάλλει στην
επίτευξη των στόχων της οργάνωσης, την αξιολόγηση δηλαδή της απόδοσης. Γίνονται
προτάσεις για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης μεθόδου αξιολόγησης μέσα από την
παρουσίαση όλων των σύγχρονων μεθόδων και των προβλημάτων που συνδέονται με αυτά.
Έπειτα από την ανάλυση της αξιολόγησης, ακολουθεί η ανάπτυξη της πολιτικής αμοιβών.
Οι ενότητες αυτού του κεφαλαίου αναπτύσσονται σχεδόν όπως το προηγούμενο, με
προτάσεις για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης πολιτικής αμοιβών, παρουσίαση τρόπων
αμοιβής. Επίσης στην ενότητα αυτή γίνεται μία εκτεταμένη ανάλυση της συμπεριφοράς των
εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση, σχετικά με το πώς αυτή διαμορφώνεται από τους
παράγοντες υποκίνησης και τις ανάγκες που επιδιώκουν να ικανοποιήσουν.

0Shares