ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο εθελοντισμός είναι βασικό στοιχείο της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά: προσφέροντας
το χρόνο τους προς όφελος άλλων, οι εθελοντές προσφέρουν υπηρεσία στην κοινότητά τους και
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Αναπτύσσουν την έννοια της συμμετοχής σε μια
κοινότητα, εντείνοντας έτσι και την αίσθηση της κοινής ευθύνης. Ως εκ τούτου, ο εθελοντισμός είναι
ιδιαίτερα ισχυρό μέσο για την ανάπτυξη της δέσμευσης των πολιτών στην κοινωνία τους και την
πολιτική ζωή της. Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώσεις γενικού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος, ενώσεις αδελφοποίησης πόλεων και άλλοι οργανισμοί που συμμετέχουν στηρίζονται
συχνά στην εθελοντική εργασία για να εκτελέσουν και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους

0Shares