κοινωνικές συνεταιριστικές κοινοπραξίες !!

η εμπειρία των κοινωνικών συνεταιρισμών  Ενσωμάτωσε την
ιδέα ότι η αλληλεγγύη πρακτικά μπορεί να πάρει επιχειρηματική μορφή και πιο συγκεκριμένα την μορφή ενός συνεταιρισμού. ένα νομικό πλαίσιο δόθηκε τελικά στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς με την εφαρμογή του ιδρυτικού τους νόμου 381/91. Αυτός ο νόμος ήταν επομένως επακόλουθο
μεμονωμένων εμπειριών, οι οποίες δεν είχαν κωδικοποιηθεί στον αστικό νόμο και είχαν
αναπτύξει περισσότερο δομημένες μορφές, οι οποίες έχουν εξαπλωθεί.
Τελικά δόθηκαν στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς κοινωνική αναγνώριση και κανόνες. «Ο σκοπός των κοινωνικών συνεταιρισμών
είναι η αναζήτηση του γενικού κοινοτικού συμφέροντος στην προώθηση ανθρώπινων ενδιαφερόντων και στην κοινωνική ενσωμάτωση πολιτών μέσω: α) της διαχείρισης κοινωνικών,
εκπαιδευτικών και υπηρεσιών , β) της διεκπεραίωσης διαφόρων δραστηριοτήτων –
επιχειρηματικών ή υπηρεσιών – έχοντας σαν σκοπό την επικερδή εργασία των δυσπραγούντων.

Οι κανόνες, που αφορούν τον τομέα με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί
θα εφαρμοστούν υπό τον όρο ότι είναι συμβατοί με τον προαναφερθέντα νόμο. Το όνομα
του συνεταιρισμού, ανεξάρτητα από το πως ιδρύθηκε πρέπει να περιέχει την ένδειξη ότι
είναι «κοινωνικός συνεταιρισμός.

 

Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί είναι επομένως ένα όργανο το οποίο υπηρετεί τοπικές ανάγκες
και βοηθάει στην απόκτηση διπλού αντικειμενικού σκοπού.

Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί είναι ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές οντότητες, στις οποίες ο
νομοθέτης έχει εμπιστευθεί ένα πολύ σημαντικό καθήκον: να επιδιώξουν το γενικό κοινοτικό συμφέρον και επομένως να υποστηρίξουν τον δημόσιο οργανισμό ( στα ποικίλα περιφερειακά του επίπεδα ) σε πράξεις, οι οποίες είχαν θεωρηθεί προηγουμένως ως αποκλειστικά
προνόμια δημόσιων οντοτήτων.

0Shares