ΔΟΜΗ ΜΑΣ πιστεύει στον άνθρωπο και στο δικαίωμα για ποιότητα ζωής!!

ΔΟΜΗ ΜΑΣ πιστεύει στον
άνθρωπο και στο δικαίωμα για
ποιότητα ζωής πέρα από κάθε
διάκριση που γεννά, εννοεί και
αναπαράγει τον κοινωνικό
αποκλεισμό

δουλεύουμε για τους κοινωνικά
αποκλεισμένους μαζί τους

Με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικά
αποκλεισμένων και όχι την παθητική


αποδοχή της προσφερόμενης υποστήριξης
στο πλαίσιο σχεδιασμού & υλοποίησης
προγραμμάτων και δράσεων

Στοχεύουμε  Στην πολύπλευρη ενδυνάμωση των
κοινωνικά αποκλεισμένων στην κατεύθυνση

της υιοθέτησης ενεργού ρόλου
απέναντι στην ζωή
Της υπεύθυνης διεκδίκησης των
δικαιωμάτων
(διαμόρφωση κοινωνικής & πολιτικής συνείδησης)
Της σταδιακής αυτονόμησης
Της ισότιμης ένταξης στον κοινωνικό ιστό

0Shares