Ο Συνεταιρισμός μπορεί να πραγματοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους του προωθώντας δράσεις!!

Ο Συνεταιρισμός μπορεί να πραγματοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους του προωθώντας δράσεις!!

Στόχος του Συνεταιρισμού είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του συνόλου της κοινωνίας!!

Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης της κοινής γνώμης για την ανακύκλωση, το περιβάλλον ,την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, μετά το πέρας της χρήσης τους , μέσα από ομιλίες, εκδηλώσεις και συναντήσεις της κοινωνίας των πολιτών.

0Shares