Εκπαίδευση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Καταγραφή και συντονισμός των επιμέρους δραστηριοτήτων, προγραμμάτων κλπ. που αφορούν την εκπαίδευση των Ελλήνων Τσιγγάνων!!

Επέκταση της προσχολικής αγωγής και ενίσχυση των προσπαθειών για την ένταξη των νηπίων Τσιγγάνων σε αυτήν!!

Περιορισμός των διαρροών των μαθητών τσιγγάνικης καταγωγής!!

Διεύρυνση, εμπλουτισμός και αξιοποίηση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων!!

Επιμόρφωση ενηλίκων και υποστήριξη των οικογενειών των Τσιγγάνων μαθητών , προκειμένου αυτές, με τη σειρά τους, να υποστηρίξουν τη φοίτηση των παιδιών τους!!

Εμπλουτισμός  αναλυτικού προγράμματος προς όφελος των μαθητών τσιγγάνικης καταγωγής!!

Ένταξη στο κεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα δομών υποστήριξης των Τσιγγάνων μαθητών!!

110Shares